znakovi 73 fit 284x400

Sarajevo • Jesen 2016 • God. XIX • Broj 73
Naučnoistraživački institut ”IBN SINA” Sarajevo, 2016.

  UVODNIK Adnan Silajdžić 1456237045 pdfs

• HISTORIJSKE STUDIJE HALILA INALDŽIKA (HALIL İNALCIK)

   

HALIL INALDŽIK – PREDVODNIK HISTORIČARA (1916–2016.)

Sedad Bešlija
1456237045 pdfs

HALIL INALDŽIK
(PROF. DR. HALIL İNALCIK, 07. 09. 1916 – 25. 07. 2016.

Amina Šiljak Jesenković 1456237045 pdfs

• GAZALIJEVI MUDRI SAVJETI VLADARIMA

   

El-Gazali
ODLIKE LJUDI - IZ PISAMA AUTORITETA
U ISLAMSKOM UČENJU EL-GAZALIJA

(Mehmedalija Hadžić) 1456237045 pdfs

TESAVVUFSKE TEME

   

EBŪ SA`ĪDOVIH ČETRDESET DUHOVNIH POSTAJA

Elvir Musić 1456237045 pdfs

DERVIŠKI RED HALVETIJA SA OSVRTOM NA ŠABANIJSKI OGRANAK

Dženan Hasić
1456237045 pdfs

• MEĐURELIGIJSKI DIJALOG

   

OD JEDNOG DO DRUGOG MONOTEIZMA

Marko P. Đurić
1456237045 pdfs
• REFLEKSIJE
   

(NE)ETIČNOST I (NE)LEGALNOST UPOTREBE DRONOVA U RATU PROTIV TERORIZMA

Ivica Kelam, Darija Rupčić
1456237045 pdfs

• POLITOLOŠKE TEME

   

NEPOSREDNA DEMOKRATIJA U MONOPARTIJSKIM SOCIJALISTIČKIM
DRŽAVAMA: O MINIMIZIRANJU VOLJE NARODA I PARADOKSIMA
SAVREMENE POLITIKE

Elvis Fejzić
1456237045 pdfs

• KRITIČKA TUMAČENJA

   

IRAN I NUKLEARNO PITANJE

Rouhollah Ghaderi Kangavari
1456237045 pdfs

• POGLEDI

   
MEDIJI SAUČESNICI U RATU, SLJEDBENICI POLITIKA U MIRU
Amila Šljivo-Grbo
1456237045 pdfs
• PRIKAZI
   
 PRAKTIČKO ČITANJE MAWLĀNE RŪMĪJA:
KRITIČKI OSVRT NA PRIJEVOD “MESNEVIJE” PROF. AHMEDA MEŠIĆA
 (Samir Beglerović) 1456237045 pdfs
DEMISTIFIKATOR SVIJETA U KOJEM ŽIVIMO
(Marko P. Đurić: Biblijom i Kur’anom do jednog Boga Stvoritelja)
(Mehmedalija Hadžić) 1456237045 pdfs