1روز دوشنبه مورخ 27 شهریوماهتعدادی از اعضای انجمن زنان پریباوا به ریاست خانم حازیما رئیس انجمن و با حضور امل افندی از موسسه ابن سینا بازدید بعمل آوردند. در این دیدار هیأت مذکور ابتدا از نزدیک با کتابخانه موسسه آشنا شدند و سپس با حضوردر سالن آمفی تئاتر موسسه، آقای دکتر قادری به معرفی فعالیتهای علمی و پژوهشی موسسه پرداختندو بر آمادگی ابن سینا برای همکاری فرهنگی با انجمن و حمایت علمی از فعالیتهای آن تاکید کردند

2345