Promocija FFObavještavamo Vas da će u četvrtak 15. 12. 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu biti održana promocija knjige Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija, autora Munira Drkića. Knjiga je objavljena 2016. godine u suizdavaštvu Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina" u Sarajevu i Filozofskog fakulteta. Promocija će se održati u sali 30 (mali amfiteatar) s početkom u 14 sati. Knjigu će promovirati:


- Prof dr. Namir Karahalilović,
- Prof. dr. Đenita Haverić,
- Doc. dr. Ahmed Zildžić i
- Doc. dr. Munir Drkić.

O knjizi:

Knjiga Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija predstavlja istraživanje jednog fenomena široko zastupljenog u savremenim lingvističkim istraživanjima, na korpusu jednog klasičnog književnog teksta nastalog u višejezičnoj i multikulturnoj sredini, kakva je bila Mala Azija s prijestolnicom Konjom u XIII stoljeću. U knjizi su opisana tri aspekta višejezičnosti u Mesneviji, i to: 1. stavovi o višejezičnosti u historijskom razvoju nauke o jeziku, vrednovanje i kompariranje različitih jezika i Rumijev originalan doprinos u tom polju; 2. višejezičnost u komunikaciji među govornicima različitih jezika i 3. višejezična poezija u djelu, odnosno upotreba različitih jezika. Istraživanje je pokazalo da je Dželaluddin Rumi na veoma originalan način promišljao o višejezičnosti, te da Mesnevija predstavlja veoma vrijedan izvor za istraživanje i opis različitih aspekata ovog fenomena, što je čini izuzetno vrijednim u okviru savremenih istraživanja na ovu temu.

Izvodi iz recenzija:

Knjiga Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija predstavlja naučno utemeljenu i sveobuhvatnu studiju izuzetno bitnog lingvističkog fenomena u jednom od najpoznatijih i najznačajnijih djela u perzijskoj književnoj tradiciji... Relevantni zaključci koje Munir Drkić izvodi na osnovu analize pojave i realizacije višejezičnosti u Mesneviji Dželaluddina Rumija temelje se na autorovom izvanrednom poznavanju kako životnog puta Dželaluddina Rumija tako i pokreta, previranja i svakodnevnog života što čine historijski i društveni kontekst u kojem Rumijevo djelo nastaje, ali i historije nauke o jeziku i posebno proučavanja višejezičnosti i jezične raznolikosti u njoj. Koristeći se izuzetno bogatom literaturom, koja obuhvata djela iz različitih naučnih disciplina i tradicija - od perzijske naučne misli do savremene lingvističke nauke na Zapadu - autor je izgradio cjelovit i argumentiran metodološki okvir studije koji počiva na čvrstim naučnim temeljima.
Prof. dr. Elma Dizdar

Dosadašnje studije o Mesneviji Dželaluddina Rumija bavile su se tim djelom uglavnom iz ugla književnih nauka, odnosno iz ugla književne historiografije. Knjiga dr. Munira Drkića jedna je od rijetkih u kojoj je Mesnevija analizirana sa stanovišta nauke o jeziku, i uz to prva u kojoj je analiziran fenomen višejezičnosti u tom čuvenom i iznimno vrijednom Rumijevom djelu. Stoga ona ima veliki značaj i predstavlja vrijedan doprinos izučavanju Mesnevije. Posebno naglašavam činjenicu da je autor rukopisa bosanskohercegovački iranist, s obzirom na višestoljetnu tradiciju čitanja, podučavanja, komentiranja i prevođenja Mesnevije u Bosni i Hercegovini; ovim njegovim istraživanjem izučavanje Mesnevije u našoj zemlji uvodi se u akademski prostor, što do sada nije bio slučaj. Naime, u ovdašnjoj sredini bavljenje Rumijem i njegovim djelom, a posebno Mesnevijom, stoljećima je smatrano (i još uvijek se smatra) ekskluzivnim područjem određenih, odabranih krugova, koji su za sebe pridržavali pravo tumačenja Mesnevije. Ovo istraživanje predstavlja odlučan korak ka prevazilaženju takve, krajnje nepotrebne i neopravdane prakse.
Prof. dr. Namir Karahalilović