IMG 5679Mr. Saeid Abedpour je u ponedjeljak 23.01.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama KO Asocijacije Fatma, održao predavanje o nužnosti političkog angažmana žena.
Abedpour je tom prilikom naglasio da se sudjelovanje žena u političkom i javnom životu ne može mjeriti samo brojem mjesta u parlamentu i tome slično, već je važan njihov kvalitativan kreativan doprinos u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, ali i u medijima i civilnom sektoru, te dodao:

Muslimanka bi trebala biti primjer iskrenosti, poštenju i suprotstavljanju svakom obliku korupcije, a u našem vremenu korumpiranost državnih institucija predstavlja jedan od najvećih problema svake zemlje.

Mr. Abedpour je u nastavku svoga izlaganja istaknuo da bi bosanske muslimanke; uz uzimanje pouke i uzora u muslimanskoj povijesti i kulturnoj tradiciji, gdje još od ranih razdoblja islama imamo uzorne i društveno angažirane žene poput hazreti Fatime; trebale prije svega njegovati svoju autohtonost i autentičnost. One danas svoje uzore imaju i u hrabrim Bosankama koje su ponosno i časno iznijele veliki teret odbrane zemlje u prošlome ratu. Bosanske muslimanke danas trebaju odgovoriti izazovima koji od njih zahtijevaju moralnu uzoritost i ukorijenjenost u vlastitoj vjerskoj tradiciji, ali i usklađenost sa zahtjevima prostora i vremena. Savremena, angažirana Evropljanka svjesna svoje kulturne i vjerske tradicije i simbol sretnog spoja islamskih i evropskih vrijednosti, ideal je kojemu bi trebala težiti društveno i politički angažirana Bošnjakinja danas.

IMG 5681IMG 5684IMG 5695

IMG 5681