Kaderi islam i ljuds prava

Naslov: ISLAM I LJUDSKA PRAVA

Autor: Dr. Rouhollah Ghaderi Kangavari

Prijevod: Muamer Kodrić

ISBN: 978-9958-845-14-7

Izdavač: Institut "Ibn Sina" Sarajevo

Godina izdanja: 2015.

Opis:

Riječ izdavača

Ljudska prava danas su najčešće sredstvo vršenja političkog pritiska na države koje imaju političku neovisnost, a koje se u pogledu religije razlikuju od zapadnog – kršćanskog civilizacijskog kruga. Zapad pirhvata samo vlastitu naraciju i intertpretaciju ljudskih prava, ne uzimajući obzir i ne obraćajući pažnju na temeljne pojmove kulturnog partikularizma kao i lokalne vrijendosti i norme različitih društava. Naravno, mnoga prava čovjeka, poput prava na život, slobodu i sigurnost, pravo na rad, na obrazovanje, stanovanje i zdravstvenu zaštitu, kao i zabrane ropstva, zabrana mučenja i drugih nehumanih ponašanja, spadaju u zajednička opća ljudska načela koja se ne mogu dokinuti pozivanjem na kulturni partikularizam.

Kako god, ova se knjiga nada da će pojmovnim i dokumentarnim upoznavanjem islamskih ljudskih prava i zapadnih ljudskih prava, te njihovom uporednom analizom, biti osnovom za istraživanja i ocjene profesora, istraživača i studenata zainteresiranih za studije ljudksih prava. Ustvari, ovu knjigu objavljujemo s ciljem širenja i promicanja nužnosti dijaloga među religijama i civilizacijama, dijaloga među mislećim ljudima.

Sadržaj:

Riječ izdavača..........................................................................7

Umjesto predgovora

ISLAM I LJUDSKA PRAVA

Komparativna analiza ljudskih prava u islamu

i na Zapadu /Miroslav Živanović/.............................................9

UVOD..................................................................................17

Prvo poglavlje

NAD-TEORIJSKA NAČELA ISLAMA U POGLEDU

MEĐUNARODNIH ODNOSA.....................................................22

Drugo poglavlje

LJUDSKA PRAVA, NJIHOVI ASPEKTI

I DOKUMENTI U VEZI S NJIMA...............................................33

1 – Definiranje ljudskih prava i njihovi aspekti.........................34

2 – Filozofska ishodišta Univerzalne

deklaracije o ljudskim pravima...............................................37

3 – Analiza svjetskih dokumenata o ljudskim pravima...............42

Treće poglavlje

ISLAM I LJUDSKA PRAVA........................................................67

1 – Unutarnje i međunarodno pravo........................................73

2 – Ishodišta međunarodnog prava u islamu............................75

3 – Tipologija islama i ljudskih prava......................................78

4 – Značenjski sistem kod muslimana i ljudska prava...............81

5 – Usporedba Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

i Deklaracije o ljudskim pravima u islamu...............................90

6 – Refleksije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

na ustave i zakonike islamskih zemalja.................................109

7 – Položaj ljudske sigurnosti u Ustavu

Islamske Republike Iran......................................................113

Četvrto poglavlje

ZAVRŠNA RIJEČ................................................................ 123

Popis referenci i literature....................................................129

PRILOZI • CONTRIBUTIONS

Appendix 1

The Universal Declaration of Human Rights ..........................139

Dodatak 1

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima .........................148

Appendix2

Cairo Declaration on Human Rights in Islam..........................157

Dodatak 2

Kairska deklaracija o ljudskim pravima................................168

Ljudska