knjiga_esada_cimica

عنوان: از تک گویی تا گفتگو در باره سرنوشت بوشنیاک ها

مؤلف: استاد دکتر اسد چیمیچ

شابک: 9789537922016

ناشر: جامعه ملی بوشنیاک های زاگرب و مؤسسه علمی و پژوهشی ابن سینا

سال :2013م

معرفی:

 

کتاب "از مونولوگ تا دیالوگ در باره آینده مسلمانان بوسنیایی" به تالیف دکتر اسد چیمیچ، استاد جامعه شناسی دانشگاه ریکا توسط جامعه ملی بوشنیاک های زاگرب و مؤسسه علمی و پژوهشی ابن سینا منتشر گردید. مؤلف از اساتید و پژوهشگران برجسته جامعه شناسی سیاسی در بوسنی و هرزگوین و کرواسی می باشد. در این کتاب مسأله هویت مسلمانان از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. مؤلف به سهم قدرت در ایجاد گرایش های سیاسی و اجتماعی و تغییر در رویکردهای فرهنگی و دینی توجه دارد. از نظر مؤلف، تفاوت های ادیان به تنهایی مشکلی برای جوامع نیست، بلکه مشکل در گرایش سیاسی به سمت ظلم و شر است. دکتر چیمیچ به ضرورت گفتگو و تعامل دایمی بین سیاست و دین برای مقابله و چاره جویی و حل مسأله خشونت و ظلم در جوامع تأکید دارد.

فهرست مطالب کتاب جوانان ما بین دین و بی خدایی امروز

نیازهای (غیر) انسانی

فرهنگی که (نه) می خواستیم

سخت تر از میراندن

سنت و سنت گرایی

جامعه مصرفی و اومانیزم – ماه چه چیزی را تبلیغ می کند

جوانان رو در رو با دین

راه های رسیدن به روح جوانان

هر نوع بستنی در فرهنگ مضر است

چهره زشت تازه به دوران رسیده ها

چهار راه معنوی

برای فرهنگ دینی

2.

درام بی خدایی

آدم چاپبوس را چطور بشناسیم

نزدیکی آتش

بنیادگرایی نوعی انحراف است

به دار زدن به خاطر شکست های گذشته

قانون همسایه ها

روسنفکران را می توان خرید

مسلمان ها و دو دلی – دیگر هرگز

تصمیم معتبر

آیا دولت و کلیسا در آغوش هم اند

نوع رژیم و سرشت سیاستمداران

جنایت متداوم

همراه با چیمیچ، از هرزگوین تا بوسنی و تا کرواسی و برعکس

پس گفتار: اسد چیمیچ، نوع دوست و جامعه شناس دین، نوشته اسد بایتال