عنوان: خدمات متقابل اسلام و ایرانislam_i_iran

مولف: استاد شهید مطهری

مترجم: معمر کودیچ

شابک: 9789958913136

ناشر: موسسه ابن سینا

سال: 2008م.

معرفی: