Spoznaja Hafizovic

عنوان: "شناخت، نخستین ارزش اسلام – در امدی بر نظریه شناخت در اسلام"

مولف: دکتر دکتر رشید حافظ اویچ

شابک: 9789958845208

ناشر: موسسه ابن سینا

سال :2017م

معرفی:

کتاب حاضر نخستین کتابی است که توسط یک نویسنده بوسنیایی در حوزه شناخت شناسی در اسلام نوشته شده است. با اینکه هدف مولف نوشتن یک کتاب درسی جهت استفاده در دانشکده علوم اسلامی سارایوو بوده و این کاربر را هم خواهد داشت، اما زبان و شیوه نوشتاری این اثر ارزشمند علمی طوری است که می تواند مورد استفاده قشر وسیعی از اهالی علم و ادب قرار گیرد. کتاب "شناخت، نخستین ارزش اسلام" مشتمل است بر مقدمه و پنج فصل و نتیجه گیری. در ضمن کتاب دارای مآخذ شناسی و فهرست اعلام مفصلی هم هست. در اینجا عناوین فصول پنج گانه کتاب ذکر می گردد: منابع شناخت در اسلام، ابزار شناخت در شناخت شناسی اسلام، شناخت به مثابه نور در تعالیم ممنوی اسلام، شناخت ها به مثابه ثمرات صلات عقل و شناخت ها به مثابه ثمرات صلات قلب.