IMG_1بیست و هفتمین نشست موسسه ابن سینا با بررسی موضوع عقلانیت و دینداری و سخنرانی آقای محمد علیا هوحیج و خانم دکتر مبینا موکر روز چهارشنبه 21 ژانویه در سارایوو برگزار شد.

در این نشست محمد علیا هوجیچ با طرح این که چگونه باید قرآن را خواند، گفت : ما دچار یک انحطاط در فهم فرهنگی و تمدنی هستیم و این انحطاط در نحوه فهم دین در مرحله اول خود را نشان می دهد. وی افزود : در زبان بوسنیایی تنها یک واژه برای خواندن قرآن داریم. زمانی که ما از لفظ قرائت استفاده می کنیم اشاره به نحوه صحیح خواندن قرآن به زبان عربی است. ولی مساله مهم خواندن قرآن یعنی تامل در فهم معانی این کتاب مقدس است. به تعبیر یکی از نویسندگان معاصر تونسی ، مسلمانان نمی توانند اکنون قرآن را بخوانند. ما به دلایل آیینی ، صواب و پاداش آخروی قرآن را می خوانیم و قرآن را به مفهوم یکه پیامبر و اصحاب وی در عصرش می فهمیدند ، مطالعه نمی کنیم. ما بیگانه از قرآن به مفهوم محتوایی آن هستیم و شکل گرایی جای آن را گرفته است. این که به همایشها و مسابقات قرائت قرآن بدون فهم قرآن تاکید می شود ، تاثیری در موقعیت و وضعیت ما به عنوان مسلمان ندارد. می توان قرآن خواند و علیه قرآن و تعالیم او شورید. این وضعیتی است که مسلمانان در بخش بزرگی با آن گرفتار هستند. این همه افراطی گریی و عقب ماندگی فکری چه معنایی دارد؟ این سوال اکنون مطرح است چرا در حالی که این همه مسابقات قرآن است و توجه ظاهری به قرآن می شود ما گرفتار انحطاط دینی و فکری شده ایم. انحطاطی که در آن گرایشهای افراطی جایگزین تفکر قرآنی صحیح شده است. باید گفت ما با قرآن بیگانه ایم و باید از این وضعیت خارج شویم.

در ادامه خانم دکتر مبینا موکر به بررسی تفاوت بین تقلید و تسلیم پرداخت و گفت : انسان در هر مرحله ای از زندگی نیاز به راهنمایی دارد . پیچیدگی زندگی چنان است که باید کسی باشد تا دست انسان را گرفته و او را در راه تهذیب و خودسازی یاری کند. راهنما ، هادی و یا شیخ در این منظر فردی نیست که شخصیت و فردیت انسان را زیر سوال قرار دهد. بلکه او با آگاهی از حالات درونی فرد سعی دارد شخصیت مرید را متکامل سازد و از نظر اخلاقی به درجه بالایی برساند. در عرفان این اصل مورد قبول است که بدون تعلیم شیخ ظاهری یا باطنی انسان در وادی سرگشتگی و تنهایی خواهد ماند. در عرفان بر مفهوم تسلیم اشاره می شود. در مقابل تسلیم مفهوم تقلید قرار دارد. در تقلید انسان فردیت و تفکر خود را به زیر پا می گذارد ولی در مفهوم تسلیم ، انسان در عین حفظ فردیت و استقلال شخصیت خویش ، از نظر روحی خود را با تهذیب و تکامل روحی منطبق می سازد.

خانم موکر افزود : تقلید در مرحله فهم دین امر خطرناکی است . شاید بخش عمده گرفتاری ما این است که در دین فهم نمی کنیم و گرفتار تقلید شده ایم. انسانی که تسلیم اراده خداوند است ، او در عین حال آزاد است. این آزادی از چهارچوب نفس اماره است.

 

 

IMG_2IMG_3IMG_4IMG_5