1مراسم معرفی کتاب مارکو جوریچ ، تحت عنوان " با انجیل و قرآن به سوی خدای واحد " روز چهارشنبه 28 مهرماه ساعت 15 در موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا برگزار شد. در این مراسم مجری برنامه نرمین هوجیچ با اشاره به اهمیت
گفتگوی پیروان ادیان گفت : گفتگوی ادیان ضرورت بزرگ زمانه ما است. ما ناگزیر به گفتگو و دیالوگ با خویش برای درک مشکلات ، افکار و احساسات یکدیگر می باشیم تا دنیای عاری از درگیری و جنگ داشته باشیم.


در ادامه برنامه دکتر میله بابیچ، استاد دانشکده الهیات فرانسیس کن سارایوو با تاکید بر ریشه واحد ادیان الهی گفت : تمامی فرهنگها و تمدنهای بزرگ را پیامبران الهی ایجاد کرده اند و همه این مسایل ریشه در اعتقاد به خدای واحد دارد. خداوند به همه انسانها متعلق است و هر انسانی می تواند با خدا ارتباط برقرار کند. هیچ قومی ، هیچ تمدنی و هیچ نهاد دینی حق ندارد ، انحصار ارتباط با خداوند را به خود نسبت دهد.

وی با تاکید بر تعریف سیسرون خطیب رومی از دین گفت : دین از نظر سیسرون یادآوری ، دوباره خواندن و عمل بدان است. ما در جهانی زندگی می کنیم که افراد متدین کمی داریم ولی همه دم از دین می زنند. این بزرگترین بدبختی جهان معاصر است که به نام دین ، بزرگترین خشونتها می شود و اینها هیچکدام با دین نسبتی ندارند.
دکتر بابیچ با تاکید بر اهمیت کتاب مارکو جوریچ و شجاعت وی در نقد برداشتهای قومیت گرایانه ، پیشداوریها و برداشتهای رسمی افزود : تنوع افکار ، قومیتها ، فرهنگها و تمدنها حکمت حیات و خلقت است . هر چقدر کثرت بیشتر ما با وحدت بیشتری روبرو هستیم. نباید کثرتها را حذف کرد و به تقابل با گوناگونی فرهنگی و تمدنی پرداخت. ما تنوعها و تفاوتها را باید تبدیل به وحدت کنیم.
در ادامه میزگرد ، محمد علیا هاجیچ استاد علوم اسلامی گفت : آموزه های دینی به ما می آموزند که با گشادگی و خوش رویی با افکار و عقاید دیگران برخورد کنیم. قرآن بر تغییر و تحول و سفر در آفاق و انفس تاکید دارد . دعوت پیامبران دعوت برای انسان شدن است و ما باید برای انسان بودن و انسان شدن دل به این تغییر بدهیم. باید بتوانیم بر علیه خویشتن و بر تفکرات نادرست خود شورش کنیم.
این استاد علوم اسلامی در باره کتاب " با انجیل و قرآن به سوی خدای واحد " گفت : این کتاب بت شکنی کرده است. کار نویسنده این کتاب بت شکنی علیه باورهای رایج است. ما در هر صورت باید بین دین با نهاد دینی و دین به مفهوم برداشت تاریخی تفاوت قایل شویم. دین متن مقدس قرآن و سخنان پیامبر (ص) است. بنابراین همواره باید بازگردیم به این مفهوم دین . مشکل ادیان این است که گرفتار تفاسیر نادرستی است که مقدس سازی شده اند. این قرآن و حدیث است که مقدس است .
در ادامه برنامه مولف کتاب مارکو جوریچ گفت : دین ما ریشه در ابراهیم دارد ، او سنگ بنای دینداری را گذاشت و اختلاف بین ادیان اختلاف ذاتی نیست بلکه اختلاف در برداشتها است. احترامی که در قرآن به عیسی (ع) و مریم (س) گذاشته می شود ، نظریه ما در باره وحدت ادیان را تقویت می کند.
این پژوهشگر دینی افزود : انتقاد از نهادهای دینی و برداشتهای دینی یک ضرورت برای گفتگوی ادیان است و از طرفی برای فهم حقیقت. هر انسانی در حد توان خویش باید به کشف حقیقت بپردازد.

2

345678910