1در روز پنج شنبه 25 آذرماه 1395 ه.ش. مصادف با 15 دسامبر 2016 م. در محل دانشکده فلسفه دانشکاه سارایوو، اولین برنامه رسمی و عمومی انجمن مطالعات ایران موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو برگزار شد. برنامه مذکور عبارت است از جلسه علمی بحث و معرفی کتاب بعنوان "مفهوم تکثر زبانی در مثنوی معنوی مولانا" تالیف دکتر منیر درکیچ، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سارایوو.


برنامه معرفی با سخنرانی کوتاه و خوشآمدگویی رئیس دانشگده فلسفه آقای دکتر صالح فوچو آغاز شد. ایشان در اظهارات خویش به اهمیت این گونه مناسبات با شکوه و فعالیتهای علمی و پویای کرسی شرق شناسی دانشکده مذکور اشاره نمود. پس از آن، خانم دکتر جنیتا حاوریچ، استاد کرسی شرق شناسی به همه حضار محترم مروری مفصل از محتوای آن کتاب را تقدیم کرد. در میان مطالب دیگر، بر این حقیقت که چنین موضوع زبانشناختی مهم برای اولین بار در چهارچوب یک متن ادبی فارسی دوره کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد. به قول ایشان، مولف کتاب با مثنوی نه تنها به عنوان یک متن مورد بررسی برخورد کرده، بلکه نویسنده آن متن را، خود مولانا رومی ، به عنوان یک صاحب نظر در زمینه مفهوم تکثر زبانی قبول دارد و با اصحاب آرا در دوره قرون وسطی، به ویژه شاعر معروف ایتالیایی دانته مقایسه کرد. دکتر درکیچ در طی کتاب خود اثبات کرده که مولانا رومی نزدیک به دو قرن پیشتر از دانته مسئله تکثر زبان را مورد توجه قرار داده و اظهاراتی در این خصوص داشته و پیشکسوتی دانته در اروپا تنها به علت جهل کارشناسان اروپایی و غربی نسبت به آرای مولانا رومی بوده است.
آقای دکتر احمد زیلجیچ که در سازماندهی و مدیریت این نشست تخصصی مشارکت داشته ضمن معرفی شرکت کنندگان پانل به چند گونگی حضور مثنوی در تاریخ فرهنگی بوسنی و بالکان اشاره کرد و گفته که مثنوی به شیوه های روحانی، حکایتی و علمی حضور داشته و دارد. طبق اشاره ایشان، کتاب مورد معرفی دنباله حضور علمی مثنوی در میان مسلمانان بوسنی و بالکان است. آقای دکتر نامیر کاراخلیلویچ در ادامه جلسه در خصوص شیوه های گوناگون حضور مثنوی در بالکان، سنت مثنوی خوانی و شکلهای مدرن متداول آن در میان برخی درویشان اشاره کرد. در پایان جلسه خود مولف کتاب در باره انگیزه های علمی و معنوی انتخاب موضوع بررسی و ویژگی های کار، تجارب و نتایجی که بدست آورده و دغدغه های علمی دیگر مربوط به مولانا رومی و آثار وی ( که ایشان تعدادی از آثار مولانا را به زبان بوسنیایی ترجمه کرده است از جمله کتاب فیه ما فیه، جزیره مثنوی و مجالس سبعه) صحبت کرد. امید بر این است که بزودی کار دشوار ترجمه مثنوی معنوی از اصل فارسی به بوسنیایی را نیز بر عهده بگیرد.
شایان ذکر است که کتاب "مفهوم تکثر زبانی در مثنوی" در اصل پایان نامه دکترای آقای دکتر منیر درکیچ بوده که زیر سرپرستی علمی آقای دکتر نامیر کاراخلیلویچ در دانشگاه سارایوو از آن دفاع کرده است. کتاب مذکور با چاپ مشترک بین دانشکده فلسفه و موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا منتشر شده است. نشست تخصصی معرفی کتاب در حضور تعداد بسیار زیادی از اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته های مختلف درسی برگزار شده است. این گونه فعالیتها زمینه مناسبی برای تبادل آرا در میان اساتید و دانشجویان را ایجاد می کند و از طرف دیگر نشانگر روشن اهتمام و توجه ریاست موسسه ابن سینا و انجمن مطالعات ایران نسبت به دست آوردهای علمی ایران شناسان بوسنیایی می باشد.

2345