1

مراسم معرفی کتاب پادشاهی بوسنی در قرن پانزدهم روز چهارشنبه 23 نوامبر ساعت 19 در محل انستیتو بوشنیاک برگزار شد. این مراسم با همت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و انجمن قومی بوشنیاکهای زاگرب سازماندهی شد. در ابتدای مراسم نرمین هوجیچ ، با اشاره به ضرورت توجه تاریخی به هویت بوسنیایی گفت: هویت بوسنیایی تداوم تاریخی دارد و این تداوم در فرهنگ و آداب و سنن این کشور بین اقوام مختلف خود را به خوبی نمایان می سازد.


جواد یوگونچیچ ، رییس انجمن قومی بوشنیاکهای زاگرب در سخنانی با اشاره به تاکید مرحوم عادل ذوالفقار پاشیچ گفت : بنیانگذار موقوفات انستیتو بوشنیاک بر ضرورت توجه بوشنیاکها به تاریخ تاکید فراوانی داشت. وی افزود : مخالفت با هویت تاریخی مردمان سرزمین بوسنی و هرزگوین هم اکنون نیز یکی از گرایشهای افراطی در منطقه علیه مسلمانها است. کوشش ما غلبه بر این جریان ناآگاهی و شفافیت از طریق طرحهای مشترک تحقیقاتی با موسساتی چون موسسه ابن سینا است که تاکنون در بسیاری از طرحهای ما اقدامات ماندگاری برای تاریخ و فرهنگ بوسنی و هرزگوین انجام داده است.
در ادامه دکتر سناهید هاجیچ ، استاد دانشگاه توزلا گفت : منطقه بوسنی و هرزگوین از قرن دوازدهم میلادی تاکنون محل نزاع قدرتهای فرامنطقه ای برای سلطه بر آن بوده است. حکومت بوسنی در قرن پانزدهم مواجه با قدرتهایی نظیر واتیکان ، مجارها ، بلغارها ، اتریشی ها و عثمانیها بود و این منازعات خارجی نهایتا به تضعیف دولت بوسنیایی و غلبه دولت عثمانی منجر شد.
دکتر صالح یالیمان ، استاد دانشگاه زنیتسا گفت : در این کتاب منابع تاریخی از آرشیوهایی مهمی در منطقه یوگسلاوی سابق و ایتالیا جمع آوری شده تا به مهمترین مساله و دوران تاریخ بوسنی ، یعنی دوران قبل از ورود عثمانی ها پاسخ بدهد.
این استاد دانشگاه افزود : یک درگیری و رقابت مهم بین استفان توماش ، پادشاه بوسنا با خاندانهای رقیب صرب برای سلطه بر بوسنی می باشد. خاندان توماش ، بوسنیایی و وفادار به کلیسای بوگومیل بودند.
در ادامه مولف کتاب دکتر مدحت اسپاهیچ گفت : مهمترین کانون درگیری خاندانها برای سلطه بر بوسنا ، منطقه سربرنیتسا است. این ناحیه به دلیل وجود معادن نقره اهمیت زیادی داشت و توماش پادشاه بوسنی وارد جنگهای متعددی با خاندان حاکم در صربستان شدند. از سوی دیگر ، پادشاهی بوسنی از سوی عثمانیها مورد حمله و تعرض بود و درگیری در دو جبهه مختلف ، به عمر پادشاهی بوسنا پایان داد. 3

2