IMG_1بیست و هفتمین نشست موسسه ابن سینا با بررسی موضوع عقلانیت و دینداری و سخنرانی آقای محمد علیا هوحیج و خانم دکتر مبینا موکر روز چهارشنبه 21 ژانویه در سارایوو برگزار شد

در این نشست محمد علیا هوجیچ با طرح این که چگونه باید قرآن را خواند، گفت : ما دچار یک انحطاط در فهم فرهنگی و تمدنی هستیم و این انحطاط در نحوه فهم دین در مرحله اول خود را نشان می دهد. وی افزود : در زبان بوسنیایی تنها یک واژه برای خواندن قرآن داریم. زمانی که ما از لفظ قرائت استفاده می کنیم اشاره به نحوه صحیح خواندن قرآن به زبان عربی است. ولی مساله مهم خواندن قرآن یعنی تامل در فهم معانی این کتاب مقدس است. به تعبیر یکی از نویسندگان معاصر تونسی ، مسلمانان نمی توانند اکنون قرآن را بخوانند. ما به دلایل آیینی ، صواب و پاداش آخروی قرآن را می خوانیم و قرآن را به مفهوم یکه پیامبر و اصحاب وی در عصرش می فهمیدند ، مطالعه نمی کنیم. ما بیگانه از قرآن به مفهوم محتوایی آن هستیم و شکل گرایی جای آن را گرفته است. این که به همایشها و مسابقات قرائت قرآن بدون فهم قرآن تاکید می شود ، تاثیری در موقعیت و وضعیت ما به عنوان مسلمان ندارد. می توان قرآن خواند و علیه قرآن و تعالیم او شورید. این وضعیتی است که مسلمانان در بخش بزرگی با آن گرفتار هستند. این همه افراطی گریی و عقب ماندگی فکری چه معنایی دارد؟ این سوال اکنون مطرح است چرا در حالی که این همه مسابقات قرآن است و توجه ظاهری به قرآن می شود ما گرفتار انحطاط دینی و فکری شده ایم. انحطاطی که در آن گرایشهای افراطی جایگزین تفکر قرآنی صحیح شده است. باید گفت ما با قرآن بیگانه ایم و باید از این وضعیت خارج شویم.

 

IMG_2IMG_3IMG_4IMG_5