164موسسه علمی پژوهشی ابن سینا طبق سنوات قبل با حضور در نمایشگاه زمستانی کتاب سارایوو که از روز چهارشنبه 19 آذرماه تا 3 دی ماه به مدت 14 روز(10 تا 24 دسامبر 2014) برگزار گردید، آثار علمی و فرهنگی خود را در حوزه های فلسفی، دینی، فرهنگی و اجتماعی در معرض دید نخبگان و اندیشمندان بوسنیایی قرار داد.