20140604_192725برنامه معرفی کتاب دکتر اسد چیمیچ با عنوان بوشنیاک ها از مونولوگ تا دیالوگ روز چهارشنبه مورخ 14 خرداد ماه در محل موزه شهر بیهاچ در شمال غرب بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

در این مراسم جواد یوگونچیچ، رییس جامعه بوشنیاک های زاگرب طی سخنانی با تاکید بر اهمیت گفتگو برای فهم مساله هویت گفت: هویت امری سیال، پیچیده و چند بعدی است و نمی توان صرفا با تعریف بدان دست یافت. هویت نیاز به گفتگوی دایمی بین انسان ها دارد.

در ادامه این برنامه خانم دکتر الویرا اسلام اویچ از دانشکده تربیتی بیهاچ گفت: جامعه شناسی اسد چیمیچ، متفاوت از جامعه شناسی مرسوم دوره کمونیستی بوده و دعوت به نگاه چند بعدی به مساله جایگاه دین در جامعه دارد. او به دلیل آن که دین را مولفه مهمی در زندگی اجتماعی انسانی از جنبه کارکردهای آن می داند با مخالفت دستگاه کمونیستی سابق و اخراج از کار روبرو شد.

دکتر سنادین لاویچ، رییس موسسه پرپورود کارکرد جامعه شناسی دینی چیمیچ را در راستای همبستگی بین بوشنیاک ها عنوان کرد و گفت: چیمیچ حل مساله هویت مسلمانان بوسنی و هرزگوین را در ارایه بسته های ایدئولوژیکی نمی دانست. چرا که ایدئولوژی هر چند بنظر کاربردی به نظر می رسد ولی در درازمدت به شکاف بین هویت ها کمک می کند. چیمیچ از اینرو مدل چند بعدی دینی، انسان شناسی، فلسفی و جامعه شناسی را برای تعریف هویت پیشنهاد می کند.

اروین یاهیچ، رییس موسسه پرپورود کرواسی در سخنانی با توجه به جایگاه روشنفکران در جامعه گفت: مساله دیالوگ در جامعه ما و در بین مسلمان ها متاسفانه کم است و ما نمی توانیم با خود گفتگو کنیم. مسلمان ها درگیر یک تعریف منجمد و بسته از خود بوده و امکان تحول در نگاه دینی و فرهنگی را از خود سلب می کنند.

در ادامه برنامه نرمین هوجیچ با اشاره به فعالیت های موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا گفت: مؤسسه ابن سینا، در راستای دیالوگ و معرفی فلسفه و عرفان اسلامی عمل می کند. انتشار کتاب ها و مجله نشانه های زمان گامی برای دیالوگ بین روشنفکران و بازکردن افق های فکری است. اگر جامعه تصویر شفافی از مشکلات نداشته باشد، راه برای تحول و پیشرفت بسته می شود.

در انتهای برنامه دکتر اسد چیمیچ مولف کتاب با توجه به فعالیت بیش از 60 ساله خود در عرصه جامعه شناسی دینی گفت: معتقدم جامعه شناسی تجربی آن گونه که بر مبنای صرف نظر سنجی و پژوهش میدانی استوار است، نگاه و پاسخ های سطحی برای حل مسایل می دهد. این نوع روش اگر با جامعه شناسی معرفت و تحلیل فلسفی، انسان شناختی، دینی و فرهنگی ترکیب نشود توانایی حل مسایل اجتماعی را ندارد.

دکتر چیمیچ در ادامه گفت: در بعد شناخت دین از منظر جامعه شناسی باید بین باور دینی، دین به عنوان پدیده اجتماعی و نهادهای دینی فرق قایل شد. باور دینی، حقیقتی متعال است. این حقیقت متعال وقتی به زمین می افتد و توسط انسان ها درک می شود با درک های متفاوت روبرو است. چه بسا درک های نادرستی از دین داریم که این دریافت ها پیروان ناآگاه خود را دارد. هنر انسان این است بین حقیقت متعالی با واقعیت پلی بزند و روایتی که از فهم دینی می دهد، جدا از آن ساحت مقدس پاک و منزه آن نباشد و انسان خود نیز عملا چنین رفتار کند.

گفتنی است این مراسم توسط مؤسسه علمی و پژوهشی ابن سینا، دانشکده تربیتی بیهاچ و جامعه بوشنیاکی زاگرب برگزار شد.

 

20140604_19184020140604_193104