AJ8مراسم معرفی کتاب " بوشنیاکها در نیمه اول قرن بیستم " اثر دکتر عدنان یاهیچ ، استاد دانشکده فلسفه روز چهارشنبه 26 فروردین در شهر توزلا برگزار شد. در این مراسم که به همت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و محلس ملی بوشنیاکهای زاگرب برگزار شد ، آقایان دکتر شاچیر فیلاندرا ، دکتر سعاد سلیم اویچ ، دکتر زلاتکو حسن بگویچ و جواد یوگونچیچ به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

زلاتکو حسن بگویچ با تکیه بر چالشهای درونی جامعه مسلمانان بوسنی و هرزگوین گفت : مسلمانان بوسنیایی تا مدتها بعد از فروپاشی حکومت عثمانی خود را جزیی از آن می دانستند و از اینرو به دلیل همین نگاه فرصت و آمادگی لازم در برخورد با چالشها و تهدیدات نوین را از دست دادند.

جواد یوگونچیچ با تشکر از نقش موسسه ابن سینا در حمایت از طرحهای پژوهشی و نشر کتابهای مهم گفت : این کتاب راه را برای شناخت انتقادی از مسایل مسلمانان بوسنی و هرزگوین باز می کند. بدون نگاه علمی و انتقادی مسلمانان بوسنیایی محکوم به تکرار تاریخ می باشند.

کتاب یاهیچ به بررسی وضعیت آشفته و دوران بسیار سخت مسلمانان بوسنی هرزگوین در نیمه اول قرن بیستم می پردازد. چالشهای متعددی بر حمله بر جامعه مسلمانها در این دوره مطرح بود ، چالشهایی که عمدتا از سوی نیروهای مهاجم و خارجی برای تضعیف جامعه مسلمانان وارد می آمد .

 

AJ9