1روز چهارشنبه مورخ 12 فروردین 94 مصادف با 1 آوریل 2015 آقای دکتر روح الله قادری مدیر موسسه ابن سینا سارایوو به دیدار مدیر موسسه تاریخ آقای حسنیا کامبرویچ رفت. در این دیدار در خصوص تعمیق همکاری های علمی دو موسسه در حوزه چاپ و نشر کتاب، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ... پیشنهادات خوب و سازنده ای مور بحث و بررسی قرار گرفت.
234