Pozivnica Somun knjiga webبرنامه معرفی کتاب خیرالدین سمون ، دیپلمات و روزنامه نگار بوسنیایی در باره فلسطین برگزار می شود. در این برنامه به تاریخ چهارشنبه 17 تیر ماه در محل موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا ، رزق نامور سفیر فلسطین در بوسنی و هرزگوین و مولف کتاب سخنرانی می کنند.
کتاب خیرالدین سمون در باره فلسطین ، بررسی موشکافانه و تحلیل تاریخی و سیاسی از فروپاشی حکومت عثمانی تا زمان معاصر می باشد. کتاب حاصل فعالیت نردیک به نیم قرن روزنامه نگاری در خاورمیانه و مشاهده تحولات از نزدیک می باشد. مولف با بسیاری از رهبران فلسطینی از نزدیک دیدار و آشنایی داشته و از اینرو در بسیاری موارد روایتی مستقیم از بحران فلسطین را ارایه می دهد.