POZIV Svec anost nagrada 2017 webمراسم اعطاء جایزه علمی سال موسسه ابن سینا روز چهارشنبه 19 آوریل راس ساعت 18 در محل این موسسه برگزار می شود. در این مراسم از دو نفر پژوهشگر برتر آقایان دکتر عدنان یاهیچ و کریم سوشیچ در حوزه تاریخ فرهنگی و فلسفه اسلامی
تقدیر و جوایز عطا می شود. سخنرانان این مراسم دکتر رشید حافظ اویچ ، دکتر عدنان یاهیچ و آقای کریم سوشیچ می باشند.