Spoznaja Hafizovicکتاب حاضر نخستین کتابی است که توسط یک نویسنده بوسنیایی در حوزه شناخت شناسی در اسلام نوشته شده است. با اینکه هدف مولف نوشتن یک کتاب درسی جهت استفاده در دانشکده علوم اسلامی سارایوو بوده و این کاربر را هم خواهد داشت، اما زبان و شیوه نوشتاری این اثر ارزشمند علمی طوری است که می تواند مورد استفاده قشر وسیعی از اهالی علم و ادب قرار گیرد. کتاب "شناخت، نخستین ارزش اسلام" مشتمل است بر مقدمه و پنج فصل و نتیجه گیری. در ضمن کتاب دارای مآخذ شناسی و فهرست اعلام مفصلی هم هست. در اینجا عناوین فصول پنج گانه کتاب ذکر می گردد: منابع شناخت در اسلام، ابزار شناخت در شناخت شناسی اسلام، شناخت به مثابه نور در تعالیم معنوی اسلام، شناخت ها به مثابه ثمرات نماز عقل و شناخت ها به مثابه ثمرات نماز قلب.