2روز١٨ دسامبر سال ٢٠١٧ مصادف با 27 آذرماه 1396، نشستی با عنوان"دنیای شعر جلال الدین رومی"در تالار تشریفات دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه سارایوو برگزارشد. دراین نشست که حاصل همکاریهای مرکز مطالعات ایران شناختی مؤسسۀ علمی وپژوهشی "ابن سینا" و بخش زبان وادبیات فارسیدانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه سارایوو بود، تعداد زیادی ازدانشجویان رشتۀ زبان وادبیات فارسی،زبان وادبیات عربی، دیگر زبانهای خارجی، ادبیات تطبیقی،علوم تربیتی، واستادان گروههای مزبور حضور داشتند.

دراین نشست علمی، آقایان دکتر سید کاظم موسوی، استاد اعزامی وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران، و دکتر منیر درکیچ، استادیار زبان و ادبیات فارسی در بخش زبان وادبیات فارسیدانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه سارایوو، سخنران اصلی بودند. افزون بر این، دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی،ابیاتی از "دیوان کبیر"، "مثنوی معنوی" وقسمت هایی از "فیه مافیه" را دکلمه و قرائت کردند.آقای دکتر احمدزیلجیچ، استاد ایران شناسی و تمدن شرقی اسلامی،اجرا و مدیریت نشست را برعهده داشت.
ضمن اعلام آغاز نشست، آقای دکتر زیلجیچ درمورد جلال الدین رومی مطالبی ایراد کرده و به سنت دیرینۀ مثنوی خوانی و گرامیداشت "شب عروس" در کشور بوسنی و هرزگوین اشاره کرد. از این گذشته، آقای دکتر زیلجیچ بر این نکته نیز تأکید کرد که با انتشار کتاب "چندزبانی در مثنوی معنوی" به قلم آقای دکتر منیر درکیچ، روند مطالعات آثار جلال الدین رومی در سطح دانشگاهی، در کشور بوسنی و هرزگوین آغاز شده است.

دکترسیدکاظم موسوی طی سخنان خود به دنیای مولوی و دنیای شعر او پرداخت. وی دربارۀ نسبت دنیای واقعی ودنیای حقیقی ازنظر رومی، و دو نوع زمان خطی ودایره ای که رومی در فرایند بیرونی ودرونی آثارش، و بخصوص در"مثنوی معنوی"،مد نظر دارد، مطالبی ایراد کرد.
دکتر منیر درکیچ نیز طی سخنرانی خود به دلایل شهرت و محبوبیت رومی در منطقۀ بالکان، و بویژه در بوسنی، پرداخت. وی پنج دلیل را که عبارت از تعلق رومی به فرهنگ اسلامی،اصل ونسب وی،تعلق وی به ادبیات کلاسیک فارسی،زندگی در محیطی چندقومی و چندفرهنگی شهر قونیه، وملاقات سرنوشتساز رومی باشمس تبریزی وتاثیر شمس بر شخصیت و جهانبینی رومی را ازدلایل شهرت و محبوبیت رومی در منطقۀ مزبور دانست.