76 77جدیدترین شماره فصلنامه نشانه های زمان با شماره 76/77 در بررسی خدمات علمی راسم مومن اویچ ، فیلسوف بوسنیایی منتشر شد. در این شماره بخش ویژه به بررسی آثار راسم مومن اویچ ، فیسوف فقید بوسنیایی دارد . مقالات دیگر فصلنامه در باره موضوعاتی چون گفتگوی ادیان ، بررسی تفکرات اسلامی در حوزه تفسیر و فهم تصوف ، بررسی جنبشهای اجتماعی نظیر حرکت وال استریت و تی پارتی ، حضور کودکان در تنشها و جنگها و اثرات روانی آن ، بررسی نظریه هربرت اسپنسر از دیدگاه دینی ، فهم معماری اسلامی و ادبیات صوفیانه در زبان و ادبیات فارسی و سایر موارد می باشد.
فصلنامه نشانه های زمان ، از انتشارات موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا در سارایوو است.