1در تاریخ 22/1/2018 نشستی با عنوان "احمد سودی بوشنیاک – شارح آثار کلاسیک فارسی" در شهر ادیب پرور استولاتس بر گزار شد. این نشست که حاصل همکاری انجمن شهروندان "گامهای جوانان" شهر استولاتس و مرکز مطالعات ایران شناختی مؤسسۀ علمی و پژوهشی "ابن سینا" است، در فضای روح بخش خانۀ سنتی "پودگرادسکی کوناک" برگزار شده و با استقبال گرم جوانان شهر استولاتس مواجه شد.


در آغاز نشست، آقای معمر کودریچ که مدیریت جلسه را به عهده داشت، دربارۀ موضوع نشست توضیحات اجمالی داد. وی همچنین از همکاری مرکز مطالعات ایران شناختی مؤسسۀ علمی و پژوهشی "ابن سینا" در امر برگزاری این نشست تقدیر و تشکر کرد.
سپس آقای دکتر احمد زیلجیچ، استاد تمدن شرقی- اسلامی دانشگاه سارایوو و یکی از دو سخنرانان اصلی این نشست، دربارۀ بافت کلی اجتماعی و فرهنگی امپراتوری عثمانی مطالبی ایراد کرد. وی به این نکته اشاره کرد که احمد سودی بوشنیاک یکی از ده ها، یا حتی صدها نفر بوشنیاک است که به سه زبان شرقی (فارسی، عربی و ترکی) تألیفاتی بر جای گذاشته اند. به گمان آقای دکتر زیلجیچ، این امر بر موفقیت بوشنیاکها در روند انطباق با شرایط جدید فرهنگی و میزان بالای مهارت و خلاقیت آنها در این زمینه گواهی می دهد.
در ادامۀ نشست، آقای دکتر منیر درکیچ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو، دربارۀ شروح احمد سودی بوشنیاک بر آثار کلاسیک فارسی توضیحاتی داد. وی بر این نکته تأکید نمود که این شروح، فقه اللغوی است و با لایۀ اصلی معنایی متون شرح شده سر و کار دارد. آقای دکتر درکیچ به این مسأله نیز اشاره کرد که شروح احمد سودی بوشنیاک بر آثار کلاسیک فارسی، علاوه بر هدف اصلی ارائۀ توضیحات و معنی کردن متون، نقش کتابهای آموزشی زبان فارسی برای مخاطبان ترک زبان را نیز داشت.
در پایان نشست، دکتر نامیر کاراخلیلوویچ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو و مدیر مرکز مطالعات ایران شناختی مؤسسۀ علمی و پژوهشی "ابن سینا"، دربارۀ ارزش و اهمیت فعالیتهای شرح نویسی احمد سودی بوشنیاک از نظر علم معاصر مطالبی ایراد کرد.

2345