1 1مراسم معرفی کتاب کلیش سنجا، از ضمایم ایالت بوسنا و مربوط به دوره عثمانى که توسط موسسه علمی پژوهشی ابن سینا منتشر شده، روز چهارشنبه 5 دسامبر در محل جامعه ملی بوشنیاک های زاگرب برگزار شد.


این مراسم با سخنان مدیر موسسه ابن سینا دكتر كاظم ذوقى بارانى آغاز شد، دکتر نناد موآچانین استاد شرق شناسی دانشگاه زاگرب گف:اهمیت انتشار این کتاب در پژوهشهای تاریخی و ارایه تصویری درست از شیوه حکومت عثمانی ضروری بود. دکتر دراگو رکسانین استاد تاریخ دانشگاه زاگرب نیز در سخنان گفت: دقت و ریزبینی دیوانسالاری عثمانی در ثبت اطلاعات اقتصادی و جغرافیایی سرزمینها تحت حاکمیت خود بسیار مهم است. وی افزود: با بررسی منابع تاریخی ونیز، دوره عثمانی و منابع محلی کرواسی می توان تصویری درست تری از تاریخ این دوره ها داشت. خانم دکتر فضیلتا حافظ اویچ، مترجم و پژوهشگر کتاب گفت: این کتاب آمار سرشماری نگهبان قلعه کلیش از 1545 میلادی است و حاوی اطلاعات بسیار سودمند اقتصادى، جغرافیایی و انسان شناسی و دینی است.

2 13