1روز پنجشنبه به تاریخ 28 آذرماه ساعت 17 در سالن مرکز فرهنگی توزلا مراسم معرفی کتاب شیخ قایمی بابا، فرزند زمان تالیف خانم دکتر مبینا موکر برگزار شد. در این مراسم که با همکاری موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا، موسسه تحقیقات اجتماعی و دینی توزلا و مدرسه بهرام بیگ برگزار شد، دکتر سامیر بگلراویچ، دکتر سعاد سلیوباچ و خانم دکتر مبینا موکر سخنرانی کردند.


مجری برنامه نرمین هوجیچ در آغاز برنامه در باره کتاب گفت: این کتاب حاصل تحقیق چند ساله خانم دکتر موکر درباره این شخصیت صوفی بوسنیایی است. شیخ قایمی بابا روحانی و صوفی و یکی از شخصیت های تاثیر گذار در زمان خودش است.
دکتر شفکو سلیمان اویچ، رییس موسسه تحقیقات اجتماعی و دین توزلا در سخنان خود ضمن تشکر از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا گفت: مشارکت ما در این طرح تحقیقاتی فرصت بسیار مفتنمی برای همکاری با موسسه ابن سینا بود و امیدواریم در آینده شاهد مشارکت بیشتر با موسسه ابن سینا باشیم.
در ادامه دکتر سعاد سلیوباچ گفت: این کتاب یک پژوهش ارزشمند در شناخت زندگی، زمانه و دیدگاههای شیخ حسن قایمی است، فردی که تاثیر مهمی در حیات اجتماعی در دوره عثمانی داشت. وی افزود: دیدگاه انتقادی خانم دکتر مبینا ما را با شخصیت برجسته ای آشنا می سازد.
دکتر سامیر بگلراویجچ، استاد دانشکده علوم اسلامی در سخنان خود گفت: مولف با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم مکتب ابن عربی سعی کرده تا به فهم معنی سخنان شیخ قایمی دست پیدا کند. زبان شیخ حسن در مواردی سخت است و او ناگزیر بوده تا در بیان برخی مفاهیم با احتیاط سخن بگوید تا مورد تعقیب حکومت عثمانی قرار نگیرد. وی افزود: شیخ حسن قایمی بابا در زمان خود یک روشنفکر و منتقد اجتماعی بود. مخالفت او با برخی از سیاستهای حکومت عثمانی موجب شد تا به زوورنیک تبعید شود. او یک نمونه ای برای وضعیت کنونی ما است. فردی که از دانش دینی عالی برخوردار بود و سعی در ایفای حس مسئولیت خویش داشت. او نه تنها مورد احترام مسلمانها بود بلکه همسایگان مسیحی نیز احترام خاصی برای وی قایل بودند.
خانم دکتر موکر در انتهای برنامه از حمایت مدیر موسسه ابن سینا تشکر کرد و گفت: انجام این پژوهش بخاطر زدودن غبار از شخصیتهای بوسنیایی از جمله فردی چون شیخ حسن قایمی بابا که روحانی و صوفی معروفی بود، برای ارایه الگویی به نسل کنونی مهم است.
در این مراسم مفتی توزلا، تعدادی از شخصیتهای علمی و سیاسی و شماری از شهروندان توزلا شرکت داشتند.

23456