imam_Homeini_i_islamski_svijetNaslov: Imam Homeini i islamski svijet

Autor: 'Ali Dastani Biraki

Prijevod: Muamer Kodrić

ISBN: 978-9958-845-08-6

Izdavač: Institut "Ibn Sina" Sarajevo

Godina izdanja: 2012

Opis:

Riječ izdavača

Neki su ovo naše doba nazvali i “Homeinijevim vremenom”. Ime Imama Homeinija je poznato svima, ali raskošne dimenzije njegova puta još su nedovoljno spoznate. U njegovom mišljenju nalazimo onu univerzalnost i globalnu uključivost islama o kakvoj islam govori u svojim izvornim spisima. Osebujno Homeinijevo mišljenje i vizionarstvo temelje se na kur’anskom nauku i tradiciji Poslanika i njegovih neporočnih baštinika, mir Božiji njemu i njima. U pisanim djelima vrloga Imama Homeinija kao i u zabilježenim govorima koje je držao dok je obnašao odgovornu dužnost vođe i skrbnika svoga naroda, nalazimo brojne, i danas sasvim iskoristive pouke i poruke. On je uviđao oboljelost muslimanskih društava i zalagao se za aktiviranje kolektivnog entuzijazma na putu nadoknađivanja muslimanske zaostalosti u različitim dimenzijama života. Ta zaostalost ima svoje korijene, među ostalim, u kolonijaliziranosti, kojoj je opet prethodilo ponižavanje, zatupljivanje muslimanskih masa kao predujam za buduće eksploatacije njihovih resursa. Sve ovo bilo je i još jeste praćeno podgrijavanjem međumuslimanskih podjela i sukoba, u čemu nerijetko sudjeluju i same vlade muslimanskih zemalja. Imam Homeini je nastojao probuditi muslimanske narode i posvijestiti im sve njihove poteškoće. To jeste jedna od značajnih poruka koju iščitavamo iz njegove prakse.

Knjiga koja je pred vama plod je kratkog promišljateljskog osvrta na riječi tog velikog čovjeka. Ona obuhvata pet poglavlja:Prvo poglavlje govori o iranskom islamskom pokretu kao mogućem uzorku za islamski svijet, odnosno o islamskoj revoluciji kao nadi za potlačene narode svijeta.

Drugo poglavlje aktuelizira pitanje islamskog buđenja kao činitelja promjene kod ljudi, ali i povoda za strah kod vazalskih vlada. U ovom poglavlju ističe se i potreba za podizanjem islamske pravde i pravednosti, s naglaskom na misiju islamskih učenjaka (uleme), uz poziv na jedinstvo muslimana i njihovo zajedničko djelovanje na savladavanju prepreka koje priječe njihov napredak.

Treće poglavlje govori o izazovima i prilikama koje prate spomenuto buđenje, te o preprekama na njegovom putu: podjele i sukobi, nemar, neodgovornost, ovisnost, pamfletizam bez djela, sukobi među liderima islamskih zemalja, nemarnost prema kur’anskome naučavanju, kolonijalističke težnje i planovi, nerazumijevanje, neuvažavanje, neosviještenost puka, pasivizam, neplaniranje i sl.

Četvrto poglavlje pokušava ponuditi odgovor na pitanje: Šta treba raditi? Povratiti islamsku osobnost, obratiti pažnju na kulturu dovoljnosti islama, na religijsku kulturu i izvornost, oslanjati se na izvornu islamsku kulturu i njoj prilagoditi svoje djelovanje, težiti neovisnosti, pozivati na jedinstvo i slogu, obraćati pažnju na obaveze i odgovornosti, prevazilaženje sukobljenosti, iznalaženje razumijevanja, razboritosti neki su od odgovora na spomenuto pitanje.

U petom poglavlju govori se o podršci narodima, posebno ugnjetanim i potlačenim narodima u svijetu, ali i protivljenju imperijalizmu, zaštiti Palestine i sl.

Na kraju, valja napomenuti da ćete u koricama ove knjige naći tek djelić onoga što je Imam Homeini o ovim pitanjima kazivao u različitim prilikama.

Naš Institut je do sada objavio nekoliko manjih izdanja u kojima su sabrani neki govori i pisma Imama Homeinija. Sada imamo čast ljubiteljima njegovog mišljenja ponuditi knjigu Imam Homeini i islamski svijet.

 

 

Mohammad Ali Barzanooni,

univerzitetski profesor i direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”