images stories seminari Simpozij Zagreb 06.03.2015 simpozij slika zagreb 400x183.964365256Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske i Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ iz Sarajeva, uz pomoć Medžlisa Islamske zajednice Zagreb organiziraju 6. i 7. marta/ožujka 2015. godine u Islamskom centru u Zagrebu simpozij pod nazivom „Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda“. Predsjednik Znanstvenog savjeta simpozija je uvaženi prof. emer. dr. sc. Esad Ćimić.

Religije i religijske ustanove imale su nedvojbeno važnu, a u nekim slučajevima, i odlučujuću ulogu u razvoju i profiliranju suvremenih nacija. To je posebno svojstveno području Balkana gdje su vjerski identiteti i tijesna naslonjenost na matične religijske strukture i hijerarhije presudno pomogli oblikovanju i afirmaciji naroda koji su stupali na historijsku pozornicu na razvalinama Habsburškog i Osmanskog carstva. Vjerski identiteti su, dijelom i uslijed prirode državnih tvorevina u kojim su stoljećima živjeli balkanski narodi, predstavljali značajan, premda ne i jedini element izgradnje nacionalnih identiteta na balkanskom prostoru, ali su u turbulentnim tokovima zbilje 20. stoljeća potvrdili i svoju dezintegracijsku, a u ekstremnim historijskim okvirima, i destruktivnu ulogu te podložnost manipulacijama od strane nacionalno-političkih i intelektualnih elita. Upravo je 20. stoljeće bilo historijskim poprištem zanimljivih oblika međusobnog prožimanja, sinteze i harmonizacije, no jednako tako i napetosti, sukoba i raščlambe religijskog i nacionalnog faktora u ukupnosti razvoja kolektivnih identiteta na jugoistoku Evrope savremenog doba.

Kakva i kolika je uloga vjere u nacionalnom identitetu, samosvijesti, te općenito životu i stvarnosti balkanskih naroda? Da li je nastupom suvremenog doba i modernosti prisutnost vjere u nacionalnoj samobitnosti naroda Balkana smanjena ili povećana? U kojoj mjeri se može govoriti o zajedničkim trendovima, a u kojoj o razlikama i osobitostima pojedinih balkanskih naroda? Kako su se regionalni i svjetski ratovi odrazili na položaj i status naroda Balkana i njihovih religijskih institucija? Šta su na planu razumijevanja i prakticiranja vjere donijele novovremene filozofske, intelektualne, ideološke, političke, društvene i državne koncepcije i kategorije – od nacionalizma do globalizacije? Kakve posljedice je na pristup i prakticiranje vjere i položaj vjerskih zajednica ostavila socijalistička era? Na koji način koegzistiraju postsocijalistički vjerski preporod i entuzijazam i široko proklamirana posvećenost liberalno-demokratskim građanskim vrijednostima današnjeg doba? Kako i na koje načine se vrši manipulacija religijskim vrijednostima i simbolima u praksi nacionalne i političke mobilizacije i homogenizacije naroda Balkana? Pri tome je važno da se predstave i usporede iskustva različitih naroda, naročito u multireligijskim sredinama. Posebno je zanimljivo sagledati iskustva drugih naroda i država, uključujući širi evropski prostor, Rusiju, Islamsku Republiku Iran, Tursku i druge zemlje.

Ovo su samo neka od pitanja za koja se očekuje da bi mogla i trebala biti predmet analize, sagledavanja i rasprave na simpoziju. Pozivajući i okupljajući znanstvenike i stručnjake različitih profila – sociologe, historičare, antropologe, teologe, književnike, pravnike, politologe – organizatori simpozija namjeravaju dati svoj doprinos rasvjetljavanju složenih pitanja identiteta, samobitnosti, perspektive te vrijednosne i kulturne orijentacije naroda koji baštine naslijeđe islama, kršćanstva i drugih vjera a sastavni su dio geografskog, civilizacijskog i političkog prostora kojeg zovemo Evropom a u užem smislu Balkanom.

Program simpozija je sljedeći:

Petak, 6. marta/ožujka

* 18:15 *

Svečano otvorenje i pozdravni govori

Prof. dr. sc. Esad Ćimić

Predsjednik Znanstvenog savjeta

Uvodna riječ

* 18:45 – 19:30 *

Prof. dr. sc. Ivan Markešić

Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb

Religijski identitet kao podloga za političko

djelovanje parlamentarnih stranaka u BiH,

Hrvatskoj i Srbiji

Prof. dr. sc. Sead Alić

Sveučilište Sjever, Koprivnica/Varaždin

Seobe nacija u brend

Dr. sc. Filip Škiljan

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Odnos nacionalnog i religijskog u hrvatskom društvu

Subota, 7. marta/ožujka

* 9:00 – 13:15 *

Dr. sc. Mohammad Reza Aram

Odsjek za Kur'anske znanosti i hadis

Univerzitet „Azade Islami“, Teheran, IR Iran

Uloga ljudskog dostojanstva u ostvarivanju

razumijevanja među religijama i narodima

sa stanovišta časnog Kur'ana

Mr. sc.Vahid Parast Tash

Odsjek za međunarodne odnose

Univerzitet „Azade Islami“, Isfahan, IR Iran

Mr. sc. Maryam Rezaiyan Ramesheh

Odsjek za historiju

Univerzitet u Teheranu, IR Iran

Doprinos javne diplomacije dijalogu među

kulturama i religijama u vremenu globalizacije

Dr. sc. Fahrudin Novalić, Zagreb

Rodni identitet i kultura mira

Akademik prof. dr. sc. Šerbo Rastoder

Filozofski fakultet, Nikšić

Borba za ime, sukob nacionalnog i

konfesionalnog kod muslimana u Crnoj

Gori

Mr. sc. kr. hfz. Aziz ef. Alili

Medžlis Islamske zajednice, Zagreb

Uloga i doprinos uleme albanskom nacionalnom i državotvornom prosperitetu

do 1945. godine

Prof. dr. sc. Adib Đozić

Mr. sc. Abdel Alibegović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Srpska pravoslavna crkva i genocid nad

Bošnjacima

Prof. dr. sc. Šaćir Filandra

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Formativna ishodišta identitetskih

paradigmi bosanskohercegovačkih naroda

sredinom 19. stoljeća

Prof. dr. sc. Adnan Jahić

Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Nacionalno pitanje u koncepcijama i

djelovanju bosanskohercegovačke uleme od aneksije Bosne i Hercegovine do kraja

Drugog svjetskog rata

Mr. sc. Marko-Antonio Brkić

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Međugorje

Hrvati u Bosni i Hercegovini – kolektivni identitet izgrađen kroz sukob katoličke inteligencije

Dr. sc. Vera Klopčič

Institut za nacionalna pitanja, Ljubljana

Povezanost religijskog i nacionalnog

izjašnjavanja pripadnika manjina u

Republici Sloveniji

Dr. sc. Redžo Trako

Evangelički fakultet, Osijek

Bošnjačko-muslimanski identitet u svjetlu

prve Bosanske Biblije

Prof. dr. sc. Elvira Islamović

Pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

Religija, nacija i rodne kontroverze

Subota, 7. marta/ožujka

* 14:15 – 18:00 *

Doc. dr. sc. Dragan Todorović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Uticaj procesa protestantizacije na

preoblikovanje Rromanipe-a

Prof. dr. sc. Dragoljub B. Đorđević

Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Religijsko-konfesionalno biće Roma Srbije i pitanje nacionalnog identiteta

Mr. sc. Dženita Sarač Rujanac

Institut za istoriju, Univerzitet u Sarajevu

Prožimanje nacionalnog i religijskog.

Bošnjačko iskustvo višeslojnosti identiteta

Mr. sc. Saeid Abedpour

Institut „Ibn Sina“, Sarajevo

Narodnost, religija i kriza identiteta

Doc. dr. sc. Rouhullah Ghaderi Kangavari

Direktor Instituta „Ibn Sina“, Sarajevo

Ustavno pravo i etno-kulturalna različitost

u Islamskoj Republici Iran

Dr. sc. Mubina Moker

Institut „Ibn Sina“, Sarajevo

Odnos prema drugom i drugačijem u svjetlu islamske gnoze

Prof. dr. sc. Namir Karahalilović

Doc. dr. sc. Munir Drkić

Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Jezička raznolikost naspram jezičke

isključivosti u Mesneviji Dželaluddina

Rumija

Prof. dr. sc. Edin Mutapčić

Pravni fakultet, Univerzitet u Tuzli

Odnos religijskog i etničkog u identitetu

stanovnika srednjovjekovne Bosne

Prof. dr. sc. Izet Šabotić

Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Uzurpacija vakufske imovine i njen uticaj

na položaj Islamske zajednice na širem

tuzlanskom području u vremenu neposredno nakon Drugog svjetskog rata

Dr. sc. Marina Perić Kaselj

Dr. sc. Aleksandar Vukić

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Religijska praksa i nacionalni simboli hrvatskih etničkih zajednica u Argentini

Prof. dr. sc. Darko Gavrilović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Vjerski i nacionalni antisemitizam kod Srba i Hrvata na kraju 19. i početku 20. stoljeća

Prof. dr. sc. Musa Musai

Doc. dr. sc. Ćufli Osmani

Državni Univerzitet u Tetovu

Mr. sc. Muhamed Jonuzi

Ministarstvo obrazovanja i nauke R. Makedonije

Odnos između komponente religioznosti i

socijalnih kompetencija kod studentske

populacije

Doc. dr. sc. Ćufli Osmani

Prof. dr. sc. Musa Musai

Državni Univerzitet u Tetovu

Mr. sc. Muhamed Jonuzi

Ministarstvo obrazovanja i nauke R. Makedonije

Prognostička vrijednost religioznosti i

relevantne varijable u objašnjenju socijalne kompetencije kod studentske populacije